Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

"Έκθεση Τροχαίας" στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας...

Η Διεύθυνση Αστυνομίας και το τμήμα τροχαίας Ορεστιάδας, στην προσπάθειά τους να συμβάλλουν στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την οδική ασφάλεια, στη βελτίωση της κυκλοφοριακής συμπεριφοράς και στην προστασία των πεζών και οδηγών, διοργανώνουν «Έκθεση Τροχαίας», που θα λειτουργήσει από  τη Δευτέρα 03-11 έως την Παρασκευή 07-11-2014, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο του Δήμου Ορεστιάδας (Κων/πόλεως 59, έναντι Ο.Α.Ε.Δ.).

Η Έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00΄έως τις 14:00 και θα πραγματοποιούνται ομιλίες και ενημερωτικές προβολές.


Η Είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

Χριστουγεννιάτικο 10ημερο στην Ορεστιάδα: Πρόσκληση φορέων για συζήτηση-ανταλλαγή απόψεων.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) προτίθεται να διοργανώσει 10ήμερο Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014.
Προκειμένου οι εκδηλώσεις αυτές να πραγματοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καλεί σε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, όλους τους Πολιτιστικούς Φορείς του δήμου Ορεστιάδας που επιθυμούν να συνεργαστούν εθελοντικά για την υλοποίηση του εορταστικού προγράμματος, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο του Δήμου Ορεστιάδας, Κων/πολεως 59.


Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) Παιδαγωγού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ΤΗΣ ΔH.Κ.Ε.Π.Α.Ο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  
για τη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού προγράμματος
 για την  Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛOYΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔH.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

Έχοντας υπόψη:
1.     Τις διατάξεις του Ν.3812/2009 άρθρ.1 παρ.β΄
2.     Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3.     Την υπ΄αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/168/20678/7.10.14  Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως  ισχύει.
4.     Το υπ΄αριθμ.31044/14.10.2014  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
5.     Την υπ΄ αριθμ.137/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς   Επιχείρησης  Πολιτιστικής Ανάπτυξης  Ορεστιάδας  (ΔH.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) με Θέμα: «Έγκριση για πρόσληψη και καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» .
6.        Τις υπηρεσιακές ανάγκες

  
Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) Παιδαγωγού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛOYΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔH.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)                                                                     και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για την Αίτηση πατήστε εδώ


Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

Αγιασμός και έναρξη μαθημάτων των τμημάτων της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ανακοινώνει ότι το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 6:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο αγιασμός για την έναρξη της νέας διδακτικής περιόδου των τμημάτων της.
           


Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014.


Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014


Προκήρυξη πρόσληψης Προσωπικού για της τμήματα της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔH.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    Από το 12ο Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) στις 22-10-2014
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 134/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Ωδείο τα Εικαστικά τμήματα και τη Σχολή Χορού της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. για τη δημιουργική περίοδο 2014-2015».
Σήμερα την 22-10-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο  γραφείο ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.- συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ..Ε.Π.Α.Ο., πρόσκλησης της προέδρου. Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών παρευρέθησαν, τα εξής:

  1. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  2. ΣΚΕΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  3. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ – ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  4. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  5. ΣΙOΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  6. ΠΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  7. ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΑ
                                   

   Επί του πρώτου  θέματος της ημερήσιας διάταξης, o κ. Πρόεδρος λέγει ότι πρέπει να γίνει πρόσληψη προσωπικού στο Ωδείο τα Εικαστικά τμήματα και τη Σχολή Χορού της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. για τη δημιουργική περίοδο 2014-2015. Έτσι προχωράει σε προκήρυξη για την πρόσληψη του προσωπικού.

Στη συνέχεια  καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν για το παραπάνω θέμα.
                                               
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                   μετά από διαλογική συζήτηση
                   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού στο Ωδείο τα Εικαστικά Τμήματα  και τη Σχολή Χορού της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. για τη δημιουργική περίοδο 2014-2015 και προχωράει σε προκήρυξη η οποία επισυνάπτεται παρακάτω.
Η απόφαση αυτή  έλαβε α/α 134/14.
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε όπως ορίζει ο νόμος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ ΜΕΛΗ
                                   Ακολουθούν υπογραφές
                                    Ακριβές απόσπασμα
                              Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.
                                 

                                     Παπαμιχαήλ Βασίλειος


Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

Φωτογραφίες από την εκδήλωση της PALSO που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Οκτώβρη στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο.


Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014

Ημερίδα με θέμα: «Σχολικό Άγχος:Ο ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών»


Η σχολική σύμβουλος 5ης ΠΕΡ. Δημοτικής Εκπαίδευσης 'Εβρου, κα. Τεμπρίδου Αντιόπη-Ελένη, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Σχολικό Άγχος: Ο ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών», την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014, στις 6:30μμ, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας.


Η ημερίδα απευθύνετε σε γονείς και εκπαιδευτικούς, ενώ ομιλητές θα είναι ο υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου κος Στράτος Βραχιώλιας και η κοινωνική λειτουργός κα. Κεσούδη Ελένη.

Φωτογραφίες από την Τιμητική εκδήλωση της ΕΠΟΦΕ για τους 300 Εβρίτες που πήραν μέρος στη Μάχη της Κρήτης…

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014

Τιμητική εκδήλωση της ΕΠΟΦΕ για τους 300 Εβρίτες που πήραν μέρος στη Μάχη της Κρήτης…

Η ΕΠΟΦΕ διοργανώνει τιμητική εκδήλωση για τους τριακόσιους Εβρίτες, που ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πατρίδας, παρουσιάστηκαν στον Ελληνικό Στρατό τις πρώτες μέρες του Απριλίου του 1941, μεταφέρθηκαν μαζί με άλλα τμήματα στρατού στην Κρήτη, πολέμησαν στη πρώτη γραμμή της Μάχης κατά των Γερμανών, αιχμαλωτίστηκαν, εργάστηκαν σε
καταναγκαστικά έργα και μετά από ένα χρόνο όσοι επέζησαν επέστρεψαν στον Εβρο.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ορεστιάδα το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18:30 στο Πολύκεντρο του Δήμου Ορεστιάδος και στην Αλεξανδρούπολη την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:30 στο Νομαρχείο Έβρου.
Θα γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου του ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, ενός εκ των τριακοσίων Εβριτών από το Ν. Χειμώνιο, ο οποίος κρατούσε λεπτομερές ημερολόγιο από τις μέρες του πολέμου.
Τις εκδηλώσεις θα συντονίσουν οι δημοσιογράφοι Σταύρος Παπαθανάκης στην Ορεστιάδα και Κολιός Δημήτριος στην Αλεξ/πόλη.
Ιστορική αναδρομή θα γίνει από την κ. Τζιβελέκη Μαίρη, εγγονή φονευθέντος Εβρίτη, την κ. Θεοδωρακοπούλου Ελένη, κόρη του συγγραφέα, την κ. Μητσοτάκη Κλαίρη συγγραφέα και μέλος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ι.Μ, τον  κ. Μαμαλάκη Κων/νο, σύμβουλο σε θέματα νεότερης ιστορίας του Ι.Μ.Κ ,τον κ. Σαραντίδη Σαράντη εκπαιδευτικό και ηθοποιό «ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (Ορεστιάδα), τις φιλολόγους κ. Μπρίτσου Ελένη (Αλεξ/πολη) και την κ. Λιολιοσίδου Θεοδώρα (Ορεστιάδα).
Θα τιμήσουν τις εκδηλώσεις με την παρουσία τους, ο Σύλλογος Νεολαίας Ορεστιάδας «ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ» στην Ορεστιάδα και ο Σύλλογος Κρητών Νομού Εβρου «Ο ΜΙΝΩΑΣ» στην Αλεξανδρούπολη.
                                                

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΓΙΑΛΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ