Δευτέρα 30 Απριλίου 2012


Από το πρακτικό της αριθμ. 6/2011 συνεδριάσεως και με την υπ'αριθμ 99/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας αποφασίστηκε η συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Ορεστιάδας.
 Ο Δήμος Ορεστιάδας προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Βύσσας, Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου. Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν οι εξής επιχειρήσεις :
 1. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας».
2. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τριγώνου
».
 Αρμοδιότητες της νέας κοινωφελούς επιχείρησης η οποία θα προκύψει από τη συγχώνευση των παραπάνω δημοτικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες που θα δοθούν στο Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ορεστιάδας  είναι οι εξής:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΤΟΥ
Ν.3463/2006 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 94 Ν.3852/2010:
Τομέας παιδείας
- Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών,
- Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
- Η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,
- Η λειτουργία ωδείου,
Τομέας Πολιτισμού
- Η λειτουργία βιβλιοθήκης,
- Η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου,
- Η λειτουργία μουσείου,
- Η λειτουργία πινακοθήκης,
- Η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,
- Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
- Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού
- Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
- Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
- Η λειτουργία φιλαρμονικής
Τομέας Περιβάλλοντος,
- Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
- Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
- Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
- Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων
- Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου
- Η ανάπτυξη δράσεων για την περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών
Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται:
- Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας
- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους
- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου
- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της τουριστικής ανάπτυξη του Δήμου.
- Ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού
- Την υλοποίηση προγραμμάτων παιδικού – βρεφονηπιακού σταθμού της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
- Και κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με τους σκοπούς της νέας κοινωφελούς επιχείρησης και αποσκοπεί στην υποστήριξη και ανάπτυξη του Δημοτικού έργου και σε κάθε περίπτωση δεν έχει εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ούτε εμπίπτει στις κρατικές αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παράγραφο 2 του Ν. 3463/2006 που έχουν εκχωρηθεί στους Δήμους ή αυτές που εξαιρούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 77/198.12.2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ.