Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014

Προκήρυξη πρόσληψης Προσωπικού για της τμήματα της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔH.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    Από το 12ο Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) στις 22-10-2014
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 134/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Ωδείο τα Εικαστικά τμήματα και τη Σχολή Χορού της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. για τη δημιουργική περίοδο 2014-2015».
Σήμερα την 22-10-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο  γραφείο ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.- συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ..Ε.Π.Α.Ο., πρόσκλησης της προέδρου. Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών παρευρέθησαν, τα εξής:

  1. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  2. ΣΚΕΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  3. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ – ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  4. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  5. ΣΙOΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  6. ΠΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  7. ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΑ
                                   

   Επί του πρώτου  θέματος της ημερήσιας διάταξης, o κ. Πρόεδρος λέγει ότι πρέπει να γίνει πρόσληψη προσωπικού στο Ωδείο τα Εικαστικά τμήματα και τη Σχολή Χορού της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. για τη δημιουργική περίοδο 2014-2015. Έτσι προχωράει σε προκήρυξη για την πρόσληψη του προσωπικού.

Στη συνέχεια  καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν για το παραπάνω θέμα.
                                               
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                   μετά από διαλογική συζήτηση
                   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού στο Ωδείο τα Εικαστικά Τμήματα  και τη Σχολή Χορού της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. για τη δημιουργική περίοδο 2014-2015 και προχωράει σε προκήρυξη η οποία επισυνάπτεται παρακάτω.
Η απόφαση αυτή  έλαβε α/α 134/14.
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε όπως ορίζει ο νόμος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ ΜΕΛΗ
                                   Ακολουθούν υπογραφές
                                    Ακριβές απόσπασμα
                              Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.
                                 

                                     Παπαμιχαήλ Βασίλειος