Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) Παιδαγωγού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ΤΗΣ ΔH.Κ.Ε.Π.Α.Ο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  
για τη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού προγράμματος
 για την  Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛOYΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔH.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

Έχοντας υπόψη:
1.     Τις διατάξεις του Ν.3812/2009 άρθρ.1 παρ.β΄
2.     Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3.     Την υπ΄αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/168/20678/7.10.14  Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως  ισχύει.
4.     Το υπ΄αριθμ.31044/14.10.2014  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
5.     Την υπ΄ αριθμ.137/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς   Επιχείρησης  Πολιτιστικής Ανάπτυξης  Ορεστιάδας  (ΔH.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) με Θέμα: «Έγκριση για πρόσληψη και καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» .
6.        Τις υπηρεσιακές ανάγκες

  
Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) Παιδαγωγού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛOYΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔH.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)                                                                     και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για την Αίτηση πατήστε εδώ