Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

Πρόχειρος διαγωνισμός: Ενοικίαση Εξέδρας, Ικριωμάτων,Φωτιστικού & Ηχητικού εξοπλισμού 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την  παροχή υπηρεσίας με τίτλο :

«ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ, ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2015»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ, ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2015»με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  44.895,00 € 
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας  ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 1.825,00€ ( 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς τον ΦΠΑ )
Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος  αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο
Αίτηση συμμετοχής προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς να έχει περιέλθει μέχρι της προηγουμένης του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας (ταχυδρομική διεύθυνση Κων/πόλεως 59 ,  Τ.Κ.: 682 00  Ορεστιάδα

 

Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.


                                                                                    Παπαμιχαήλ Βασίλειος
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου